Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality
***

***
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

06.08.2018 od 08:10 do 14:30 Sačurov  časť obce Sačurov z TS 5 - úsek od č.d. 170 po č.d. 421, úsek od ŽSR po č.d. 170, úsek od ŽSR po č.d. 454, úsek od ŽSR po č.d. 45, úsek od ŽSR po č.d. 110
***
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.   Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2017 / p. K. Kulíková /.        
7.  a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.
    b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.
     8.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 .   
     9.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2017 a správa audítora.
           b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017.
   10.  Vyhodnotenie činnosti miestnych občianskych poriadkových služieb v súvislosti
           s dopadom na trestnú a priestupkovú činnosť obyvateľov obce.
    11.  Rôzne.
    12.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
***

***
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v našej obci uskutoční dňa 9.6.2018 t.j. v sobotu od 13.00 hodiny popoludnie plné zábavy, hier, smiechu, dobrej nálady a sladkostí. Toto všetko bude pre Vás pripravené pred budovou Obecného úradu a Základnej školy. Tešíme sa na všetky deti ktoré prídu v doprovode rodiča.

Počas akcie sa budú vyhotovovať fotografie, ktoré budú použité pre potreby obce (web stránka obce, kronika, atď.)
***
Pri príležitosti Dňa matiek, Vás srdečne pozývame v nedeľu 27. mája o 15 hod do sály KD na príjemne posedenie s programom v ktorom vystúpia naše deti zo ZŠ a Rusínske Holosy.

Počas akcie sa budú vyhotovovať fotografie, ktoré budú použité pre potreby obce (web stránka obce, kronika, atď.)
***
Pozvánka
Klub Slovenských turistov Sačurov Vás pozýva na jarný prechod cez Slanské vrchy, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. mája 2018.
Trasa povedie zo sedla Dargov cez Lazy a hrad Parustan do Cabova, kde nás čaká tradičný turistický guľaš. Odchod autobusu je o 8.30 hod. z autobusovej zastávky.
Predpokladaný príchod z Cabova do Sačurova je o 16. hodine.
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa  9. mája 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
      6.   Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2018
      7.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2018 / predseda FK a SOM ,
            p. Chomjaková /.
     8.  Vyhodnotenie  XXIII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ročníka Memoriálu
           H. Slukovej( starosta obce).
     9.  Rôzne.
   10.  Záver.
Peter Barát
starosta obce
***
Riaditeľstvo Materskej školy Sačurov, Dargovská č. 324 oznamuje
rodičom, že zápis detí na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od
30.04. 2018 do 31. 05.2018


***

***

***


***
Veľká noc prináša zábavu, Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie. Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari.
Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka.

To Vám praje vedenie obce.

***
OZNAM
Vývoz komunálneho odpadu z kruhových smetných nádob, ktorý sa mal uskutočniť na Veľkonočný pondelok 2.4.2018 sa uskutoční až vo štvrtok 5.4.2018.

Ďakujeme za pochopenie.
***
Sačurovská 15
Viac info vpravo ->
***
POZVÁNKA
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, Vás srdečne  pozývame  v Nedeľu 11.3.2018 o 15.00 hodine do sály Kultúrneho domu na príjemné  posedenie  s programom v ktorom vystúpia naše deti z Materskej školy a Folklórne   súbory Oľšava a Omladzina.
Všetci ste srdečne  pozvaní.
***
POZVÁNKA
Dňa 25.2.2018 o 16.00 hodine sa v našom Kultúrnom  dome uskutoční divadelné predstavenie Ukrajinského divadla Alexandra Duchnoviča  v Prešove s predstavením divadelnej komédie MOSKVA – PETUŠKY.

Vstup je voľný a všetci ste pozvaní.***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, správa škodovej a likvidačnej komisie.
     7.  Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2017. / kontrolórka obce /
     8.  Návrh VZN  č. 1/2018 o miestnych daniach  a  miestnom poplatku za komunálny odpad
           a drobný stavebný  odpad  na  území obce Sačurov.
      9. Návrh VZN  č.  2/2018  o podmienkach držania psov na území obce Sačurov.
    10. Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka
           v  šk. roku 2018/2019.
    11. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
           a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
           MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
     12. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2017.
     13. Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2018.
            / ZŠ- Mgr. M. Bančanská /
     14.  Organizačné zabezpečenie XXIII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XII. ročníka
             Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
      15.  Rôzne
      16.  Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
***

***           

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

 
     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ.
     4. Informácia o plnení uznesení OZ.
     5. Interpelácie poslancov OZ.
     6. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
     7.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018.
    b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018.
     8.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
     9.  Úprava  rozpočtu obce a  ZŠ k 15.12. 2017.
   10.  a) Návrh  rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na rok 2018 - 2020.
          b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2018.
   11. Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
   12. . Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov.  
   13. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2017.
   14. Rôzne.
   15. Záver.
Peter Barát
                                                                                                           starosta obce
***

***

***

***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2017.
     7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2017,  
          úprava  výšky poplatkov na rok 2018 /  predseda FK a SOM /.
          b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2017, úprava výšky poplatku na
          rok 2018 /predseda FK a SOM /.
          c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2017, úprava výšky
          poplatku na rok 2018 /predseda FK a SOM /.  
      8. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2017 – určenie pracovných
           komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /.
      9. Návrh prioritných úloh obce a ich zapracovanie do návrhu rozpočtu obce na
          rok 2018.
    10. Rôzne
    11. Záver
Peter Barát
                                                                                              starosta obce

***           
POZVÁNKA
Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozem.spol. v  Sačurove Vás, ako podielníkov v urbárskych lesoch v k.ú.Banské, pozýva na  zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2017 /piatok/ o  13.00 hod.v kultúrnom dome v Sačurove.
Vaša účasť na zasadnutí valného zhromaždenia je  nutná!
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,  
ktoré sa uskutoční dňa 21.09.2017 o 17.00 hodine s týmto programom:

     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.  
     5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
     6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2016/2017.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
             2017/ 2018 na ZŠ v Sačurove / Mgr. M. Bančanská /.
     7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2016/2017.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2017 / 2018 v MŠ v Sačurove / p. M. Kopečková/.
     8.  Plnenie  a úprava rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ k 31.08. 2017.
     9. Správa kontrolórky obce  o vykonaných kontrolách za I . polrok 2017.
   10. Rôzne.
   11. Záver.
Peter Barát
                                                                                             starosta obce
***

***

***

***

***
Oznamujeme Vám, že ambulancia praktického lekára Mudr.  Zausina je v dňoch 18. – 28.8.2017 zatvrorená z dôvodu čerpania dovolenky.  Zdravotná sestra je na ambulancii k dispozícii aj počas dovolenky. Pán Mudr.  Zausin bude ordinovať až 29.8.2017.
Ďakujeme za pochopenie
***


***

POZVÁNKA

Dňa 2.7.2017 t.j. Nedeľa o 14.00 hodine sa na našom miestnom futbalovom ihrisku uskutoční futbalový turnaj v rámci cezhraničnej spolupráce medzi obcami Sačurov – Rozsochy – Pisarowce.

Podporme svojou účasťou dlhoročnú spoluprácu a vytvorme tak skvelú atmosféru pre našich hostí v obci Sačurov.

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
   b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
     7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 .   
     8. a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2016 a správa audítora.
         b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
     9. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2016.
   10. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.5.2017.
   11. Úprava rozpočtu obce k 31.5.2017
   12. Prerokovanie  platu starostu obce.
   13. Rôzne.
   14. Záver.
Peter Barát
                                                                                             starosta obce
***
Pozvánka

Týmto  Vás srdečne pozývame na skvelé popoludnie plné súťaží, programov pre deti a  mládež, ohodnotené super cenami. Už túto sobotu 3.6.2017 o 13.00 hodine. Pozor  zmena, akcia bude v centre našej obce pri obecnom úrade. Bude aj opekačka na  detskom ihrisku . Tešíme sa na Vás.
***
 Pozvánka

Klub Slovenských turistov  Sačurov  , Vás pozýva na „Jarný prechod cez  Slánske vrchy", ktorý sa uskutoční v nedeľu 14.mája.
Trasa povedie z Dargova cez Lazy a Mošník do Cabova , kde nás čaká tradičný turistický guľaš. Odchod autobusu z autobusovej zastávky je o 8:30 hod.

Tešíme sa na stretnutie
Výbor KST Sačurov
***
POZVÁNKA
Pri príležitosti Dňa matiek, Vás srdečne pozývame  v Nedeľu 14.5.2017 o 15.00 hodine do sály Kultúrneho domu na príjemné posedenie  s programom v ktorom vystúpia naše deti z Materskej školy a Folklórne  súbory.

Všetci ste srdečne  pozvaní.
***
 
Materská škola Sačurov, Dargovská 324
 
Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018
 
 
Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a  zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2017/2018 prebieha od 02.05.2017 do 31.05.2017
 
Podmienky prijatia:
 
  • do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili k 1.9.2017 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
  • výnimočne sa prijímajú deti od dvoch rokov v prípade,  ak je nenaplnená kapacita materskej školy ( deti musia mať zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti( nemať plienku, používať WC, obliecť základné časti odevu).
 
 
 
 
v Sačurove 28.04.2017
Kopečková Mária, riaditeľka školy
***
P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
 

zvolávam
 

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
 
ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
 
4.  Interpelácie poslancov OZ.
 
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 
6.  a) Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016 / Mgr. M. Bančanská, p. Chomjaková /.
 
b) Stanovisko kontrolórky obce  k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ.
 
7.  Plnenie rozpočtu za I. Q 2017– úprava rozpočtu obce / predseda FK a SOM, p. Chomjaková /.
 
8.  Vyhodnotenie športovej akcie  XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka
 
Memoriálu H. Slukovej / starosta obce P. Barát /.
 
9.  Prerokovanie ponuky firmy EKOSERVIS SLOVENSKO  s.r.o. Veľký Slávkov na ďalšiu časť rekonštrukčných prác -  prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávku miešadiel na ČOV Sačurov.
10.  Prerokovanie podania žiadosti na Ministerstvo vnútra SR k projektu s názvom: Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO.
11.  Rôzne.
 
12.  Záver.
 
                                                                                             Peter Barát
 
                                                                                              starosta obce
***

Sviatky jari sú tu zas ,
oslávte ten krásny  čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov ,
veľa zdravia a pohody praje
starosta obce Peter Barát
a vedenie obce Sačurov.
***

***
P o z v á n k a

Klub slovenských turistov Sačurov organizuje dňa 25.3.2017 regionálnu akciu:

Otvorenie jarnej sezóny.

Stretnutie účastníkov akcie je o 9.00 hodine v Cabove na skládke dreva.
Asi 15 km dlhá trasa povedie po zelenej značke do sedla Parustan cez biely vrch k Onderkovým skalám späť do sedla, po hrebeni Urviska na skládku dreva, kde nás čaká guľáš.

Informácie podá : Milan Kačur , č.t. 0905 535 478
***

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, správa škodovej a likvidačnej komisie.
     7.  Zhodnotenie kontrolnej činnosti  v roku 2016. / kontrolórka obce /
     8.   a) Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
           a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
           MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
           b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného
            zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,
            spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
       9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka
            v  šk. roku 2017/2018.
     10.   Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2017.
            / ZŠ- Mgr. M. Bančanská /
      11.  Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka
             Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
      12.  Rôzne
      13.  Záver
Peter Barát
                                                                                              starosta obce

***


Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom
Vás srdečne pozývajú  na

13. fašiangový maškarný ples

ktorý sa uskutoční 25. februára 2017 o 19:00 hod. v KD v Sačurove.
Do tanca hrá skupina MOMENT + zábavný program + bohatá tombola.
Vstupné: 16€

Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť.

Predaj lístkov na obecnom úrade Sačurov

Najnovšie pridané

29.05.2018 Motorky, Traktory, Deň matiek

10.04.2018 Sačurovská 15

26.03.2018 MDŽ

26.03.2018 Divadlo Moskav - Petuška

26.02.2018 AN O VAS

11.02.2018 Maškarný ples

06.01.2018 Mazolín

06.01.2018 Nohejbal

15.12.2017 Mikuláš

05.09.2017 Peter Bažík

05.09.2017 Sáčik fest

05.09.2017 Folklórne slávnosti

24.08.2017 Uličkový turnaj

20.06.2017 Deň detí

20.05.2017 Volejbalový turnaj

07.04.2017 MDŽ

24.03.2017 15, Stolný tenis

25.02.2017 Maškarný ples

04.12.2016 Mikuláš

29.10.2016 Guláš

22.10.2016 Úcta k starším

15.09.2016 Folklórne slávnosti

22.08.2016 Púť, Noviny

09.07.2016 Uličkový turnaj

13.06.2016 Deň detí

30.04.2016 Deň rómov

12.04.2016 Krížová cesta

24.03.2016 15, MDŽ

19.03.2016 Volejbalový turnaj

15.03.2016 Ples dôchodcov

15.03.2016 Maškarný ples

28.12.2015 Mikuláš, Koncert, Mariáš

28.12.2015 MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

02.12.2012 Guláš, Mesiac úcty k starším, Folklórne slávnosti, Sačik Fest

19.10.2015 Mikuláš Kasarda - spomienka

12.08.2015 Uličkový turnaj, Rozsochy, Stolný tenis

19.06.2015 Deň detí

23.05.2015 9. máj, Deň matiek

12.05.2015 1. máj

16.04.2015 Sačurovská 15

15.04.2015 Volejbalový turnaj

16.02.2015 Maškarný ples
10.02.2015
Ples dôchodcov, Mazolín
19.01.2015
Jedlička, Mariáš
30.12.2014
Výsledky mariášového turnaja
27.09.2014
Folklórne popoludnie
20.09.2014
Družba 2014
18.06.2014
Deň detí
03.06.2014
1. máj
17.04.2014
Sačurovská pätnástka
03.04.2014
Videoreport z "Pätnástky"
02.04.2014
Komunitné centrum
31.03.2014
Výsledky 15.
19.03.2014
Maškaráda
19.03.2014
Mikuláš
18.01.2014
Stretnutie dôchodcov
10.01.2014
História
02.01.2014
Sačurovské noviny
14.12.2013
Uznesenie 23
18.11.2013
Povodne, Folklórne popoludnie, Úcta k starším, Uličkový turnaj
18.10.2013 Uznesenie 22
03.07.2013
Uznesenia 20,21
03.07.2013 Deň detí
04.06.2013
Záverečný účet 2012
22.05.2013
Deň matiek, Miss Baby
30.04.2013
Fotogaléria 15
28.04.2013
Výsledky 15
09.04.2013
DÔVOD UKONČENIA POULIČNÉHO PREDAJA POTRAVÍN V OBCI
09.04.2013
MDŽ
21.02.2013
Maškarný ples
04.02.2013
Bežecký kalendár
07.01.2013
Harmonogram vývozu TKO
01.01.2013
Vianoce 2012
05.11.2012
Misie
05.11.2012
Mesiac úcty k starším
05.09.2012 "20-ročné nevesty"
05.09.2012
Makovica
26.08.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
06.07.2012
Rozsochy
13.06.2012
Deň detí
05.06.2012
Deň matiek
08.05.2012
Deň žien
08.05.2012
Tablo MŠ
27.03.2012
Sačurovská pätnástka
01.03.2012
Maškarný ples 2012
14.02.2012
Zmena grafiky
28.01.2012
Pozvánka na maškarný ples
19.12.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
25.10.2011
Zápisnice
09.10.2011
Regenerácia centier, Ochrana pred povodňami
28.8.2011
Pozvánka na bicyklový deň
13.8.2011
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14.7.2011
Medzinárodný futbalový turnaj
14.6.2011
Regenerácia koridorov
19.5.2011
Prechod Slánskymi vrchmi
8.4.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
16.3.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
22.2.2011
Sačurovská 15
21.2.2011
MDŽ, Maškarný
8.3.2011
Zápisnica 4, Faktúry
24.2.2011
Všeobecné záväzné nariadenie - kanalizácia
15.2.2011 Program 3.zasadnutia, záverečný účet 2010
24.1.2011
Nové dokumenty
15.1.2011
Vinšovníci zo Sačurova
13.1.2011
Zoznam poslancov

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2347 k 31.9.2016
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk


Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky