Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality
Veselé sviatky Vianočné,
pekné cesty polnočné,
pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček,
zo zábavy rovný krok
a potom šťastný Nový rok
vám všetkým želá

Peter Barát
starosta obce

***
Silvestrovský ples 2016
Kedy? 31.12.2016                                   
Kde? Kultúrny dom Sačurov
Začiatok? 19.00 hod.
Hudba? HS Moment
Cena? 17 € / osoba                                                 
V cene je : prípitok , predjedlo , hlavné jedlo , kapustnica , káva , zákusok , fľaša vína pre pár , fľaša nealko pre pár , slané pečivo , tombola

Predaj lístkov na Obecnom úrade
Možnosti dokúpenia lístkov do tomboly v cene 1 €

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
    b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
     7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a zhodnotenie kontrolnej činnosti
           v roku 2016 / kontrolórka obce /.
     8.  a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2017 /  predseda FK a SOM/.
          b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2017 / kontrolórka obce /.
      9. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
    10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2016.
    11. Rôzne.
    12. Záver.
Peter Barát
                                                                                                  starosta obce
***

***

***
POZVÁNKA

V nedeľu 4.12.2016 o 15.00 hodine sa pred  Kultúrnym domom pri  vianočnom stromčeku uskutoční stretnutie všetkých detí s Mikulášom, anjelom  a čertom. Pre všetkých malých, ale aj veľkých je pripravené sladké prekvapenie  a vianočná kapustnica.
Mikuláš, anjel a čert budú od 13.00 do 15.00 prechádzať obcou, aby pozdravili  všetky deti.
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2016 o 17.00 hodine s týmto programom:

     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.
     5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
     6. Plnenie a úprava  rozpočtu obce za III.Q 2016.
     7. Návrh prioritných úloh obce a ich zapracovanie do návrhu rozpočtu obce na rok 2017
         /  predseda FK a SOM /.
     8. a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2016,    
         úprava výšky poplatkov na rok 2017 /  predseda FK a SOM /.
         b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2016, úprava výšky  poplatku na
         rok 2017 /predseda FK a SOM /.
         c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2016, úprava výšky
          poplatku na rok 2017 /predseda FK a SOM/.  
     9. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2016 – určenie inventarizačných
          komisií / p. Peter Barát - starosta obce /
    10. Záver.
               Peter Barát
                                                                                                             starosta obce

***

***
POZVÁNKA

Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozem.spol. v Sačurove Vás, ako podielníkov v urbárskych lesoch v k.ú. Banské, pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa  18.11.2016 /piatok/ o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove.

Vaša účasť na zasadnutí Val.zhromaždenia je nutná!
Výbor Les.a pasien.urbár.pozem.spol.
Sačurov

***

***
POZVÁNKA

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším   22.10.2016 o 14.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na   príjemné posedenie s programom,  v ktorom vystúpia - herci Divadla Alexandra  Duchnoviča z Prešova a naše deti z Materskej školy.
Všetci ste srdečne pozvaní a tešíme sa na Vašu  účasť

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
     6.  Plnenie a úprava rozpočtu obce k 15. 9. 2016      
     7.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2015/2016.
          b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
          2016/ 2017 na ZŠ v Sačurove / Mgr. M. Bančanská /.
     8.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2015/2016.
          b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
          2016 / 2017 v MŠ v Sačurove / p. M. Kopečková/.
     9.  Prerokovanie Protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky na zistenie stavu
          zákonnosti rokovacieho poriadku OZ v Sačurove.
   10.  Úprava a schválenie Rokovacieho poriadku OZ v Sačurove.
   11.  Rôzne.
   12.  Záver.
Peter Barát
                                                                                             starosta obce
***

***

***

******

   P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ
     4.  Interpelácie poslancov OZ
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
    b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
     7.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016    
     8.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2015 a správa audítora
          b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
     9.  Úprava rozpočtu obce k 30.6. 2016
    10. Návrh VZN č. 3 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
           stavebnými odpadmi na území obce Sačurov
    11.  Prerokovanie  platu starostu obce.
    12.  Rôzne
    13.  Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

***

POZVÁNKA
Nedeľu 12.6.2016 o 14.00 hod. sa v priestoroch areálu futbalového ihriska uskutoční Deň detí. Pre všetky deti budú pripravené rôzne atrakcie, súťaže, ale aj sladké odmeny.

Tešíme sa na všetky deti a rodičov.

***

DEŇ MATIEK

Obecný úrad v Sačurove Vás srdečne pozýva na kultúrny program pri príležitosti „Dňa Matiek“.
Program sa uskutoční v nedeľu 8.5.2016 o 15:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Sačurove.
V kultúrnom programe sa predstaví: Ľudová hudba Ciffra.
Tešíme sa na Vás!

***

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
     6.  Schválenie PHSR Obce Sačurov.
     7.  Žiadosť o NFP pre OP KŽP – technológia zberného dvora.
     8.  Plnenie a úprava rozpočtu obce.      
     9.  Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2015.
     10.  Vyhodnotenie XXI. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a X. ročníka
            Memoriálu H. Slukovej.
     11.  Rôzne
     12.  Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

***

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia,
šťastia
a lásky Vám praje

Peter Barát
starosta obce

***

***


***
Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN  13.3.2016  o 15.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na príjemné posedenie s programom, v ktorom vystúpia – naše deti z MŠ a spevácka skupina TARNAVČAN.
Tešíme sa na Vašu účasť.

***
***

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.
     5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. Výsledky inventarizácie k 31.12.2015, správa škodovej a likvidačnej komisie.
     7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 a zhodnotenie kontrolnej činnosti
           v roku 2015. / kontrolórka obce /
     8. a) Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
           a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
           MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
         b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného
            zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,
            spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
      9. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2015.
    10. Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2016.
            / ZŠ- Mgr. M. Bančanská /
    11. Organizačné zabezpečenie XXI. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a X. ročníka
             Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
    12. Rôzne
    13. Záver
Peter Barát
                                                                                             starosta obce

***

Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozývajú na
12. Fašiangový maškarný ples,
ktorý sa uskutoční
6. februára 2016 o 19:00 hod.
v Kultúrnom dome v Sačurove.
Do tanca hrá skupina MOMENT + zábavný program + bohatá tombola.
Vstupné: 15 €
Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť!

Predaj lístkov: Daniela Mitrová – Obecný úrad Sačurov
Tel: 057/44 97 277Najnovšie pridané

22.08.2016 Púť, Noviny

09.07.2016 Uličkový turnaj

13.06.2016 Deň detí

30.04.2016 Deň rómov

12.04.2016 Krížová cesta

24.03.2016 15, MDŽ

19.03.2016 Volejbalový turnaj

15.03.2016 Ples dôchodcov

15.03.2016 Maškarný ples

28.12.2015 Mikuláš, Koncert, Mariáš

28.12.2015 MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

02.12.2012 Guláš, Mesiac úcty k starším, Folklórne slávnosti, Sačik Fest

19.10.2015 Mikuláš Kasarda - spomienka

12.08.2015 Uličkový turnaj, Rozsochy, Stolný tenis

19.06.2015 Deň detí

23.05.2015 9. máj, Deň matiek

12.05.2015 1. máj

16.04.2015 Sačurovská 15

15.04.2015 Volejbalový turnaj

16.02.2015 Maškarný ples
10.02.2015
Ples dôchodcov, Mazolín
19.01.2015
Jedlička, Mariáš
30.12.2014
Výsledky mariášového turnaja
27.09.2014
Folklórne popoludnie
20.09.2014
Družba 2014
18.06.2014
Deň detí
03.06.2014
1. máj
17.04.2014
Sačurovská pätnástka
03.04.2014
Videoreport z "Pätnástky"
02.04.2014
Komunitné centrum
31.03.2014
Výsledky 15.
19.03.2014
Maškaráda
19.03.2014
Mikuláš
18.01.2014
Stretnutie dôchodcov
10.01.2014
História
02.01.2014
Sačurovské noviny
14.12.2013
Uznesenie 23
18.11.2013
Povodne, Folklórne popoludnie, Úcta k starším, Uličkový turnaj
18.10.2013 Uznesenie 22
03.07.2013
Uznesenia 20,21
03.07.2013 Deň detí
04.06.2013
Záverečný účet 2012
22.05.2013
Deň matiek, Miss Baby
30.04.2013
Fotogaléria 15
28.04.2013
Výsledky 15
09.04.2013
DÔVOD UKONČENIA POULIČNÉHO PREDAJA POTRAVÍN V OBCI
09.04.2013
MDŽ
21.02.2013
Maškarný ples
04.02.2013
Bežecký kalendár
07.01.2013
Harmonogram vývozu TKO
01.01.2013
Vianoce 2012
05.11.2012
Misie
05.11.2012
Mesiac úcty k starším
05.09.2012 "20-ročné nevesty"
05.09.2012
Makovica
26.08.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
06.07.2012
Rozsochy
13.06.2012
Deň detí
05.06.2012
Deň matiek
08.05.2012
Deň žien
08.05.2012
Tablo MŠ
27.03.2012
Sačurovská pätnástka
01.03.2012
Maškarný ples 2012
14.02.2012
Zmena grafiky
28.01.2012
Pozvánka na maškarný ples
19.12.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
25.10.2011
Zápisnice
09.10.2011
Regenerácia centier, Ochrana pred povodňami
28.8.2011
Pozvánka na bicyklový deň
13.8.2011
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14.7.2011
Medzinárodný futbalový turnaj
14.6.2011
Regenerácia koridorov
19.5.2011
Prechod Slánskymi vrchmi
8.4.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
16.3.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
22.2.2011
Sačurovská 15
21.2.2011
MDŽ, Maškarný
8.3.2011
Zápisnica 4, Faktúry
24.2.2011
Všeobecné záväzné nariadenie - kanalizácia
15.2.2011 Program 3.zasadnutia, záverečný účet 2010
24.1.2011
Nové dokumenty
15.1.2011
Vinšovníci zo Sačurova
13.1.2011
Zoznam poslancov

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2347 k 31.9.2016
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk


Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Projekty financované z EÚSprávy z domova
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky