Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality
Mesiac OKTÓBER – VYPNUTIE ELEKTRINY V CELEJ OBCI SAČUROV :
4.10,  7.10,  8.10,  9.10,  10.10, 14.10,  15.10. 2019
Celkovo 7 dní.
V čase 6.30 – 18.00hod.
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2019 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019  ZŠ
             v Sačurove.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2019 /2020 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
     7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2018/2019 MŠ Sačurov.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2019 /2020 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
      8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce k 30.9. 2019.
      9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2019 – určenie pracovných
           komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /.
    10. Prerokovanie dodatku č.1 k VZN 3/2015.
    11. Rôzne
    12. Záver
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
***

***

***

***

***

***

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2018 / p. K. Kulíková /.
     7.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce k 30.6.2019      
8.  a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
    b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019.
     9.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 .   
    10.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2018 a správa audítora.
           b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018.
    11.  Schválenie VZN č.1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov.
    12.   Rôzne.
    13.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
***
Bezplatná mediačná poradňa.

Obec Sačurov v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať najbližší polrok každý tretí piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch SKC Sačurov, na prízemí v zasadačke.

V mediačnej poradni mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení PRÁVNEHO SPORU (susedské vzťahy, rodinnoprávne vzťahy, občianskoprávne vzťahy, obchodnozáväzkové a pracovnoprávne vzťahy) alebo iného osobného KONFLIKTU. Mediačná poradňa začne svoju činnosť dňa 21. júna 2019.

Viac informácií (termíny ďalších poradní) nájdete TU
***
SAČUROVSKÝ TRAKTOR***


***

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2019 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
      6.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu ZŠ k 30.4.2019
      7.  Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu obce k 30.4.2019 / predseda FK a SOM ,
           p. Chomjaková /
      8.  Vyhodnotenie  XXIV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIII. ročníka Memoriál
          H. Slukovej( starosta obce).
     9.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2018.
   10.  Rôzne
   11.  Záver.
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
***
Vážení spoluobčania,
je tu čas veľkonočných sviatkov. Toto slávnostné obdobie sa  aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly  vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý  odkaz týchto sviatkov by mal zostávať v našich srdciach nielen počas  veľkonočného obdobia, ale počas celého roka.  Veľkonočné sviatky to je -  optimizmus, radosť, ohňostroj farieb a čarokrásna príroda.  Rodinné stretnutia  okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že  kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. To všetko umocňujú staré ľudové  tradície. Je dobre, že im všetci dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú  prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v našom živote. Je  dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame  našim najmenším ako odkaz. Pozdravme teda jar a život.
Dovoľte mi, aby som vám na záver ešte raz poprial požehnané,  krásne, pokojné ale aj čo najpríjemnejšie Veľkonočné sviatky v kruhu Vaších  rodín a priateľov.
Peter Barát, starosta obce
***

***
***


***

***
Lesné a pasienkové urbárske pozem.spol.,09413 SAČUROV
Tel. 0905 895406, 0905 256011
P O Z V Á N K A
   Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako podielnika v urbárskych lesoch v k.ú. Banské, pozýva na  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční :                           
8. 3.2019 /piatok/ o 15.00 hod.
    V prípade, že sa na tomto zhromaždení nedosiahne uznášaniaschopnosť,bude sa  zhromaždenie podľa par.14, ods.3 považovať za prvé čiastkové a nasledovať bude ďalšie čiastkové zhromaždenie v nasledovnom termíne:
- 29. 3.2019 /piatok/ o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove s týmto programom:
1. Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 13.00 do 15.00 hod.
2. Otvorenie
3. Schválenie programu
4. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie
5. Návrh a schválenie zapracovaných zmien v Zmluve spoloč. v zmysle noveliz. zákona 97/2013 Z. z.
6. Návrh a schválenie zapracovaných zmien v Stanovách spoloč. zmysle noveliz. zákona 97/2013 Z. z. vrátane 1. Dodatku k stanovám spoločenstva
7. Návrh a schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2018
8. Rôzne-diskusia      
9. Návrh na uznesenie a schválenie
10. Záver.
    Vaša účasť je „bezpodmienečne  nutná na jednom“ z uvedených termínov zasadnutia zhromaždenia. V prípade, že sa zasadnutia nebudete môcť zúčastniť, prosíme Vás o splnomocnenie zástupcu, ktorý Vás bude zastupovať v zmysle §30 až §33b Občianskeho zákonníka / nový zákon nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa na udelenie plnej moci – viď.splnomocnenie/. V prípade že sa nebudete môcť zúčastniť ani v jednom z navrhnutých termínov a nemáte zodpovednú osobu, podielnika z rodiny ktorého by ste splnomocnili zastupovaním, môžete poveriť jedného z členov výboru alebo dozornej rady, ktorý akt hlasovania vykoná za vás. Sú to p. Ing. Anton Lačný, p. Pavol Kačur, p. Ing. Mikuláš Truchan, p. Vladimír Ištok, p. Ján Belas, p. Jozef Kapitán, p. Ján Kačur a p. Vladimír Roman.Uvedené Vami podpísané splnomocnenie zašlite na adresu spoločenstva najneskôr do termínu prvého zasadania t.j. 8.3.2019.
    Výbor Vás týmto žiada aby ste doniesli so sebou alebo zaslali overené kópie dokladov ktorými ste sa stali podielnikmi v spoločenstve a napísali meno a priezvisko osoby po ktorej ste podiely nadobudli / zdedili /aj s dátumom nadobudnutia.
V Sačurove dňa 1. 2.2019                                                                     Ing. Anton LAČNÝ
                                                                                                              Predseda LaPUPS Sačurov                                                                                  

Poznámka – vysvetlenie:
    Uvedené zasadnutie zhromaždenia musí spoločenstvo vlastníkov vykonať z dôvodu prijatia zmien ktoré priniesla novela č. 110/2018 Z. z. k  zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Zaregistrovanie uvedených zmien v zmysle § 32a ods. 2 Okresným úradom musí byť do 30. júna 2019.
    Vaša účasť je dôležitá z dôvodu schválenia zapracovaných zmien v zmluve spoločenstva a v stanovách spoločenstva. Navrhované termíny sú preto v tejto dobe, pretože kultúrny dom v Sačurove je po Veľkonočných sviatkoch obsadený každý víkend pre organizovanie rôznych súkromných alebo spoločenských akcií.  
    V prípade neschválenia týchto zmien zhromaždením vlastníkov uvedených dokumentoch spoločenstva môže Okresný úrad v zmysle § 28ods. 1 uložiť pokutu spoločenstvu vo výške od 100  do 3000 eur.
    Prípadné splnomocnenie zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť na adresu p. KAČUR Pavol, Dlhá 7, Sačurov.
Nová adresa spoločenstva :
Lesné a pasienkové urbárske pozem. spol. SAČUROV
Štúrova 2109/5
075 01 TREBIŠOV
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
.     6.  Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019.
     7.  Výsledky inventarizácie k 31.10.2018.
     8.  Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2018. / kontrolórka obce /
     9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka
           v  šk. roku 2019/2020.
     10. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
            na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ  
           a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
     11. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2018.
     12. Úprava rozpočtu ZŠ a úprava rozpočtu obce k 31.1.2019.
     13. Organizačné zabezpečenie XXIV. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XIII. ročníka
             Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
     14. Rôzne
     15. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
***

***

***

***
Vážený spoluobčania,

každá sviečka, ktorá rozžiari náš adventný veniec, nám ukazuje, ako sa blížime k najkrajším sviatkom v roku.
Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám povinnosti a úlohy stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme chceli stráviť s priateľmi a blízkymi. Voľné chvíle v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým najcennejším darom.
Dovoľte mi, aby som Vám zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov naplnených láskou, radosťou a pokojom.
Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým, ako sa dokážeme podeliť o rodinnú pohodu, harmóniu a čas, ktorý prežijeme v čarovnej atmosfére sviatkov s najbližšími.
Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní a pokore. O tom, aby sme sa pristavili pri hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu, a o tom, aby sme získali silu rozpoznávať, čo je skutočne dôležité od toho, čo je nevyhnutné, alebo aj nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale aj po nich mali srdcia otvorené porozumeniu, odpúšťaniu, pomoci aj pochvale.
K vianočným sviatkom Vám prajem, aby ste ich pre svojich najbližších pripravili presne také výnimočné a čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo svojho detstva.
Z obdobia, keď nám rodičia a starí rodičia dopriali výnimočnosť a jedinečnosť každého momentu, každej chvíle od začiatku adventu, spoločnú štedrú večeru, trblietajúci sa vianočný stromček, rozvoniavajúcu kapustnicu, až po dychtivé čakanie na polnočnú omšu či večernú prechádzku po zasnežených uliciach zahalených v sviatočnom tichu.

          Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú snahu naďalej meniť veci v našej obci k lepšiemu.
           S úctou Peter Barát, starosta obce.

***
P O Z V Á N K A
V súlade s par.13, odst.4, písm. a),  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2018 o 17.00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení OZ
a) doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov
b) voľba členov komisie pre vybavovanie sťažností                                                                                                                                                                                                        
c) delegovanie poslancov do rady školy pri ZŠ a MŠ
4. Interpelácie poslancov OZ
5.   b) VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
                    základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
                    školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurove
                 c) VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa
                    MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole, spojených so stravovaním v ŠJ,
                    pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
           6.  Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a programového rozpočtu na roky  
2020 - 2021
           7.  Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019
           8.  Rôzne
           9.  Záver
Peter Barát
                                                                                                        starosta obce
***
P O Z V Á N K A
V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
                                          zriadení, v znení neskorších predpisov,
                                                                zvolávam
             1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
                                   
                                 dňa 10. 12. 2018 o 15.00 h. v Kultúrnom dome

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA:

1) Úvod
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
   a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu.
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3) Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
4) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
6) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
7) Určenie platu starostu.
8) Záver.
                                                                                                   Peter Barát
                                                                                                  starosta obce
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. Návrh  rozpočtu obce na rok 2019 a programového rozpočtu na roky 2020 - 2021.
     7.  Rôzne.
     8.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Úprava  rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ za III.Q 2018.
     7.  Rôzne.
     8.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
***
POZVÁNKA

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším, Vás  srdečne pozývame v Nedeľu t.j. 21.10.2018 o 15.00 hodine do sály Kultúrneho domu  na príjemné posedenie s programom, v ktorom vystúpia – speváčka ľudových piesni  Marianna Železná (Zem spieva) a naše deti z Materskej školy.***

***

***

***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 o 17:00 hodine s týmto programom:

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2017/2018  ZŠ
             v Sačurove.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2018/2019 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
     7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2017/2018 MŠ Sačurov.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2018 /2019 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
      8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce k 30.9. 2018.
      9.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 30.11.2018 – určenie pracovných
           komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /.
    10.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sačurov na roky 2018-2022.
    11.  Rôzne.
    12.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
******


Najnovšie pridané

09.07.2019 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SAČUROV - PISAROWCE - ROZSOCHY

13.06.2019 MDD

28.05.2019 Zraz motorkárov a veteránov

28.03.2019 Sačurovská 15

03.09.2018 Sačik Fest, Folklórne slávnosti

29.05.2018 Motorky, Traktory, Deň matiek

10.04.2018 Sačurovská 15

26.03.2018 MDŽ

26.03.2018 Divadlo Moskav - Petuška

26.02.2018 AN O VAS

11.02.2018 Maškarný ples

06.01.2018 Mazolín

06.01.2018 Nohejbal

15.12.2017 Mikuláš

05.09.2017 Peter Bažík

05.09.2017 Sáčik fest

05.09.2017 Folklórne slávnosti

24.08.2017 Uličkový turnaj

20.06.2017 Deň detí

20.05.2017 Volejbalový turnaj

07.04.2017 MDŽ

24.03.2017 15, Stolný tenis

25.02.2017 Maškarný ples

04.12.2016 Mikuláš

29.10.2016 Guláš

22.10.2016 Úcta k starším

15.09.2016 Folklórne slávnosti

22.08.2016 Púť, Noviny

09.07.2016 Uličkový turnaj

13.06.2016 Deň detí

30.04.2016 Deň rómov

12.04.2016 Krížová cesta

24.03.2016 15, MDŽ

19.03.2016 Volejbalový turnaj

15.03.2016 Ples dôchodcov

15.03.2016 Maškarný ples

28.12.2015 Mikuláš, Koncert, Mariáš

28.12.2015 MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

02.12.2012 Guláš, Mesiac úcty k starším, Folklórne slávnosti, Sačik Fest

19.10.2015 Mikuláš Kasarda - spomienka

12.08.2015 Uličkový turnaj, Rozsochy, Stolný tenis

19.06.2015 Deň detí

23.05.2015 9. máj, Deň matiek

12.05.2015 1. máj

16.04.2015 Sačurovská 15

15.04.2015 Volejbalový turnaj

16.02.2015 Maškarný ples
10.02.2015
Ples dôchodcov, Mazolín
19.01.2015
Jedlička, Mariáš
30.12.2014
Výsledky mariášového turnaja
27.09.2014
Folklórne popoludnie
20.09.2014
Družba 2014
18.06.2014
Deň detí
03.06.2014
1. máj
17.04.2014
Sačurovská pätnástka
03.04.2014
Videoreport z "Pätnástky"
02.04.2014
Komunitné centrum
31.03.2014
Výsledky 15.
19.03.2014
Maškaráda
19.03.2014
Mikuláš
18.01.2014
Stretnutie dôchodcov
10.01.2014
História
02.01.2014
Sačurovské noviny
14.12.2013
Uznesenie 23
18.11.2013
Povodne, Folklórne popoludnie, Úcta k starším, Uličkový turnaj
18.10.2013 Uznesenie 22
03.07.2013
Uznesenia 20,21
03.07.2013 Deň detí
04.06.2013
Záverečný účet 2012
22.05.2013
Deň matiek, Miss Baby
30.04.2013
Fotogaléria 15
28.04.2013
Výsledky 15
09.04.2013
DÔVOD UKONČENIA POULIČNÉHO PREDAJA POTRAVÍN V OBCI
09.04.2013
MDŽ
21.02.2013
Maškarný ples
04.02.2013
Bežecký kalendár
07.01.2013
Harmonogram vývozu TKO
01.01.2013
Vianoce 2012
05.11.2012
Misie
05.11.2012
Mesiac úcty k starším
05.09.2012 "20-ročné nevesty"
05.09.2012
Makovica
26.08.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
06.07.2012
Rozsochy
13.06.2012
Deň detí
05.06.2012
Deň matiek
08.05.2012
Deň žien
08.05.2012
Tablo MŠ
27.03.2012
Sačurovská pätnástka
01.03.2012
Maškarný ples 2012
14.02.2012
Zmena grafiky
28.01.2012
Pozvánka na maškarný ples
19.12.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
25.10.2011
Zápisnice
09.10.2011
Regenerácia centier, Ochrana pred povodňami
28.8.2011
Pozvánka na bicyklový deň
13.8.2011
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14.7.2011
Medzinárodný futbalový turnaj
14.6.2011
Regenerácia koridorov
19.5.2011
Prechod Slánskymi vrchmi
8.4.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
16.3.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
22.2.2011
Sačurovská 15
21.2.2011
MDŽ, Maškarný
8.3.2011
Zápisnica 4, Faktúry
24.2.2011
Všeobecné záväzné nariadenie - kanalizácia
15.2.2011 Program 3.zasadnutia, záverečný účet 2010
24.1.2011
Nové dokumenty
15.1.2011
Vinšovníci zo Sačurova
13.1.2011
Zoznam poslancov

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

OznamInformácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk


Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky