Lomnica - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Lomnica

Výzva: Výzva poslancov PSK
Názov žiadateľa: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Sačurov
Názov akcie/projektu: Prístavba sakristie a úprava exteriéru kostola, I. etapa
Termín realizácie akcie/projektu: 1.1.2022 - 31.10.2022
Miesto realizácie akcie/projektu: Lomnická 600/49, 093 03 Vranov nad Topľou
Schválená výška dotácie: 10 000,00 €
Cieľom projektu "Prístavba sakristie a úprava exteriéru kostola", I. etapa bolo účelne a hospodárne vykonať všetky práce potrebné pre zabezpečenie a realizáciu jeho I. etapy, ktorá pozostávala z nasledovných činností: realizácia odkopov, výkopov a zhutnených násypov, pokládka makadamu, príprava podkladných vrstiev pod spevnenú plochu, realizácia základov a štrkopieskového lôžka + podlahovej železobetónovej dosky, vymurovanie obvodového muriva, realizácia železobetónových vencov, krovu s debnením, inštalácia strecha a krytiny.
Verejným obstarávaním sme dosiahli efektívne čerpanie vlastných finančných zdrojov, ako aj finančných prostriedkov z dotácie Prešovského samosprávneho kraja za podpory zo strany poslanca Prešovského samosprávneho kraja a zároveň primátora mesta Vranov nad Topľou – Jána RAGANA.
Na základe uvedených skutočností v týchto dňoch môžeme pokračovať v II. etape tohto projektu, ktorej cieľom je zlepšiť a skvalitniť podmienky pre vykonávanie duchovnej činnosti všetkým veriacim Rímskokatolíckeho filiálneho kostola „Nanebovstúpenia Pána“ patriaceho pod Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sačurove.
Projekt "Prístavba sakristie a úprava exteriéru kostola,
I.etapa" bol realizovaný v mesiacoch júl až október 2022.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.


Návrat na obsah