Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah
Oznam
SAČUROVSKÁ
15

SAČUROVSKÝ TRAKTOR 22.7.2023
Výkresová časť stavby „Sačurov-výmena TS1, úprava NN a DP“
A   B   C   D   E


************


************

VÝBEROVÉ KONANIE - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKANebezpečenstvo požiarov

Oznam Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská PoliankaVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovKomisia kultúry,mládeže a športu na Facebooku

Materská škôlka na Facebooku

Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaZákaz spaľovania odpadu
Najnovšie pridané

15.12.2019 Mikuláš, Mikuláš-dôchodcovia

21.10.2019 Úcta k starším

15.10.2019 UKONČENIE SEZÓNY - MOTORKY A VETERÁNY

25.08.2019 Traktor

09.07.2019 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SAČUROV - PISAROWCE - ROZSOCHY

13.06.2019 MDD

28.05.2019 Zraz motorkárov a veteránov

28.03.2019 Sačurovská 15

03.09.2018 Sačik Fest, Folklórne slávnosti

29.05.2018 Motorky, Traktory, Deň matiek

10.04.2018 Sačurovská 15

26.03.2018 MDŽ

26.03.2018 Divadlo Moskav - Petuška

26.02.2018 AN O VAS

11.02.2018 Maškarný ples

06.01.2018 Mazolín

06.01.2018 Nohejbal

15.12.2017 Mikuláš

05.09.2017 Peter Bažík

05.09.2017 Sáčik fest

05.09.2017 Folklórne slávnosti

24.08.2017 Uličkový turnaj

20.06.2017 Deň detí

20.05.2017 Volejbalový turnaj

07.04.2017 MDŽ

24.03.2017 15, Stolný tenis

25.02.2017 Maškarný ples

04.12.2016 Mikuláš

29.10.2016 Guláš

22.10.2016 Úcta k starším

15.09.2016 Folklórne slávnosti

22.08.2016 Púť, Noviny

09.07.2016 Uličkový turnaj

13.06.2016 Deň detí

30.04.2016 Deň rómov

12.04.2016 Krížová cesta

24.03.2016 15, MDŽ

19.03.2016 Volejbalový turnaj

15.03.2016 Ples dôchodcov

15.03.2016 Maškarný ples

28.12.2015 Mikuláš, Koncert, Mariáš

28.12.2015 MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

02.12.2012 Guláš, Mesiac úcty k starším, Folklórne slávnosti, Sačik Fest

19.10.2015 Mikuláš Kasarda - spomienka

12.08.2015 Uličkový turnaj, Rozsochy, Stolný tenis

19.06.2015 Deň detí

23.05.2015 9. máj, Deň matiek

12.05.2015 1. máj

16.04.2015 Sačurovská 15

15.04.2015 Volejbalový turnaj

16.02.2015 Maškarný ples
10.02.2015
Ples dôchodcov, Mazolín
19.01.2015
Jedlička, Mariáš
30.12.2014
Výsledky mariášového turnaja
27.09.2014
Folklórne popoludnie
20.09.2014
Družba 2014
18.06.2014
Deň detí
03.06.2014
1. máj
17.04.2014
Sačurovská pätnástka
03.04.2014
Videoreport z "Pätnástky"
02.04.2014
Komunitné centrum
31.03.2014
Výsledky 15.
19.03.2014
Maškaráda
19.03.2014
Mikuláš
18.01.2014
Stretnutie dôchodcov
10.01.2014
História
02.01.2014
Sačurovské noviny
14.12.2013
Uznesenie 23
18.11.2013
Povodne, Folklórne popoludnie, Úcta k starším, Uličkový turnaj
18.10.2013 Uznesenie 22
03.07.2013
Uznesenia 20,21
03.07.2013 Deň detí
04.06.2013
Záverečný účet 2012
22.05.2013
Deň matiek, Miss Baby
30.04.2013
Fotogaléria 15
28.04.2013
Výsledky 15
09.04.2013
DÔVOD UKONČENIA POULIČNÉHO PREDAJA POTRAVÍN V OBCI
09.04.2013
MDŽ
21.02.2013
Maškarný ples
04.02.2013
Bežecký kalendár
07.01.2013
Harmonogram vývozu TKO
01.01.2013
Vianoce 2012
05.11.2012
Misie
05.11.2012
Mesiac úcty k starším
05.09.2012 "20-ročné nevesty"
05.09.2012
Makovica
26.08.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
06.07.2012
Rozsochy
13.06.2012
Deň detí
05.06.2012
Deň matiek
08.05.2012
Deň žien
08.05.2012
Tablo MŠ
27.03.2012
Sačurovská pätnástka
01.03.2012
Maškarný ples 2012
14.02.2012
Zmena grafiky
28.01.2012
Pozvánka na maškarný ples
19.12.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
25.10.2011
Zápisnice
09.10.2011
Regenerácia centier, Ochrana pred povodňami
28.8.2011
Pozvánka na bicyklový deň
13.8.2011
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14.7.2011
Medzinárodný futbalový turnaj
14.6.2011
Regenerácia koridorov
19.5.2011
Prechod Slánskymi vrchmi
8.4.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
16.3.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
22.2.2011
Sačurovská 15
21.2.2011
MDŽ, Maškarný
8.3.2011
Zápisnica 4, Faktúry
24.2.2011
Všeobecné záväzné nariadenie - kanalizácia
15.2.2011 Program 3.zasadnutia, záverečný účet 2010
24.1.2011
Nové dokumenty
15.1.2011
Vinšovníci zo Sačurova
13.1.2011
Zoznam poslancov

Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Rýchle odkazy


PARTNERSKÉ OBCE
Rozsochy - Česká republika
Pisarowce - Poľsko


Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Aktuality

******

******


*******

******
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení OZ
4. Interpelácie poslancov OZ
5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
6. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2022.
/ p. K. Kulíková
7. Organizačné zabezpečenie XXVIII. roč. Sačurovskej pätnástky a XVII. ročníka memoriálu H. Slukovej
8. Rôzne
9. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
*******

*******

*****
******
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
6.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2022. / kontrolórka obce /
     7.  Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2022. / kontrolórka obce /
     8.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka
           v  šk. roku 2023/2024.
     9. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
            na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ  
           a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
     10. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2022.
     11. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 31.1.2023.
     12. Rôzne
     13. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
*****


*****
P O Z V Á N K A
        Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako podielnika na spoločnej nehnuteľnosti - urbárskych lesoch v k. ú. Banské, pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční  dňa 17. marca 2023 /piatok/ o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove s týmto programom:
1. Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 14.00, so zahájením zhromaždenia od 15.00 hod.
2. Zahájenie zhromaždenia spoločenstva
3. Schválenie programu zhromaždenia
4. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie, overovateľa zápisnice
5. Správa o činnosti výboru a hospodárení spoločenstva za kalendárny rok 2022
6. Správa o ekonomickom hospodárení a účtovná závierka spoločenstva za rok 2022
7. Správa o činnosti dozornej rady spoločenstva za rok 2022
8. Návrh a schválenie vyplatenia podielov zo zisku za rok 2022, návrh a schválenie termínu konania riadnych volieb do orgánov spoločenstva na zhromaždení v marci 2024
9. Rôzne - diskusia      
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. Záver
    Po ukončení zasadania zhromaždenia sa budú vyplácať podiely zo zisku a  bude podané malé občerstvenie. Dňa 18. marca  2023 od 9,00 – 12,00 hod., budú vyplácané podiely  v zasadačke starého obecného úradu.
     Vaša účasť na zhromaždení je „bezpodmienečne  nutná“, z dôvodu schválenia  vyplácania podielov. V prípade, že sa zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, žiadam Vás o zaslanie podpísaného splnomocnenia s určením  svojho zástupcu - iba podielnika spoločenstva, ktorý Vás bude zastupovať v zmysle § 30 až § 33b Občianskeho zákonníka, / nový zákon nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa na udelenie plnej moci – viď. splnomocnenie/. Ak nemáte zodpovednú osobu, podielnika z rodiny a okolia, ktorého by ste splnomocnili zastupovaním, môžete poveriť jedného z členov výboru alebo dozornej rady, ktorý akt hlasovania vykoná za vás. Sú to páni  Ing. Anton Lačný, Ing. Mikuláš Truchan, Ján Belas, Jozef Kapitán, Ján Kačur a Vladimír Roman.       Podpísané splnomocnenie zašlite na hore uvedenú adresu spoločenstva najneskôr do termínu zasadania t.j. 17. marca 2023.   Bez písomného poverenia, splnomocnenia, nebude akceptovaná účasť na schôdzi  a  ani prevzatie podielov   cudzími osobami.  Výbor týmto opätovne žiada nových  členov  spoločenstva, aby doniesli so sebou kópiu dokladu o nadobudnutí podielov a aby podielnici zo Sačurova a blízkeho okolia si podiely vybrali v uvedený piatok alebo nasledujúcu sobotu. Prosím, nezabudnúť na ochranné opatrenia.

V Trebišove dňa 10. februára 2023                                                                             Ing. Anton LAČNÝ

Kontakt : 0905 895406, 0905 256011, antonlacny158@gmail.com,              Predseda LaPUPS Sačurov                                                                                                                                                                                                                                           
Projekty financované z EÚ
 • Zníženie energetickej  náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím  aerotermálnej energie
 • Publicita amfiteáter
 • MOPS v obci Sačurov II
 • WIFI PRE TEBA
 • MOPS v obci Sačurov
 • KOMPOSTÁREŇ PRE ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V OBCI SAČUROV
 • Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov - domáce kompostéry
 • Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít
 • Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO
 • INTENZIFIKÁCIA MŠ SAČUROV VYTVORENÍM DVOCH TRIED,  REKONŠTRUKCIOU A NADSTAVBOU HOSPODÁRSKEHO PAVILÓNA.
 • TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI SAČUROV.
 • VEREJNÉ OSVETLENIE V OBCI SAČUROV
 • Oprava umývariek a WC v budovách MŠ Sačurov
 • Regenerácia koridorov a centier obce Sačurov

 • Rekonštrukcia ZŠ

 • Sociálna práca v komunite Viac tu...
 • Komunitné centrum
 • Zberný dvor v obci Sačurov
 • Rómske občianske hliadky v obci Sačurov Zmluva
 • Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby v obci Sačurov
 • Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej  energie

[image:image-0]
[image:image-1]


[image:image-2]

Návrat na obsah