Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah
Aktuality
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2024 o 17:00 hodine s týmto programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 3. Informácia o plnení uznesení OZ.
 4. Interpelácie poslancov OZ.
 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 6. Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2023. / kontrolórka obce /
 7. Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2023. / kontrolórka obce /
 8. Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka v  šk. roku 2024/2025.
 9. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
 10. Prerokovanie  platnosti VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ,  na čiastočnú úhradu nákladov v škole  spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
 11. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2023.
 12. Úprava rozpočtu ZŠ a obce.
 13. Rôzne
 14. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
******

*******
P O Z V Á N K A
        Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako podielnika na spoločnej nehnuteľnosti - urbárskych lesoch v k. ú. Banské, pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční  dňa
15. marca 2024 /piatok/ o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove s týmto programom - tu klikni.

*******

******

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:

 
     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.
    5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
    6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2024.
    b)  Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2024.
     7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.
     8.  Úprava  rozpočtu obce  a  ZŠ.
     9.  a) Schválenie rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na rok 2024,2025 a 2026.
          b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2024.
   10.  Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2023 – určenie inventarizačných
          komisií / p. Peter Barát - starosta obce /
   11.  Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2023.
   12.  Rôzne.
   13.  Záver.
Peter Barát
                                                                                                           starosta obce


************

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Úprava rozpočtu ZŠ a obce.
.     7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2023,  
               / ekonómka obce /.
          b)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2023,
               / ekonómka obce /.
          c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2023,
               / ekonómka obce /.
     8.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2024 a programového rozpočtu na roky
          2024/2025/ 2026.
     9. Rôzne.
    10. Záver.
Peter Barát
                                                                                                             starosta obce

*******

*******

********
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2022/2023  ZŠ
             v Sačurove.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2023 /2024 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
     7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2022/2023 MŠ Sačurov.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2023 /2024 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
      8. Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce.
      9. Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.3 k danému VZN.
    10. Rôzne
    11. Záver
 
               Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
*******


*******
Obec Sanok v Poľsku spolu s obcou Sačurov na Slovensku začína pripravovať spoločnú žiadosť o spolufinancovanie aktivít súvisiacich s kultúrou a cestovným ruchom v rámci Programu INTERREG Poľsko - Slovensko 2021-2027. Srdečne pozývame obyvateľov, podnikateľov, mimovládne organizácie a VÚC k aktívnej účasti na verejných konzultáciách zameraných na spoznávanie vašich názorov, podnetov a predstáv o pripravovanom projekte.
******


*********

Výberové konania v MŠ

********

Výberové konanie - národný projekt „Rozvojové tímy I."

**********

******
Zber elektroodpadu sa uskutoční:
15. 8. 2023 o 8:00 hod.

******
Základná škola, Školská 389, Sačurov
oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:
školský psychológ,
pedagogický asistent
******

VSD oznauje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Dlhá 1 Sačurov, ČOM: 0000347082, EIC: 24ZVS0000020807R Osloboditeľov 216 Sačurov, ČOM: 0000385576, EIC: 24ZVS00000574873 Osloboditeľov 321 Sačurov, ČOM: 0000385574, EIC: 24ZVS0000057483B Osloboditeľov 385 Sačurov, ČOM: 0000385594, EIC: 24ZVS0000057541N Osloboditeľov 388/1 Sačurov, ČOM: 0001386280, EIC: 24ZVS00007144718 :

od 18.08.2023 07:10 do 18.08.2023 18:00

******


******    
*****
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2023 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce.
     7.   a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2022 a správa audítora.
           b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2022.
     8.   a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2023.
           b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2023.
     9.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 .
     10. Rôzne.
      11. Záver.
                                                                                                  Peter Barát
                                                                                                 starosta obce
**********

OZNAM

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny je naplánované
28.júna 2023 od 07:10 h do 18:00 h.

*****

******


Oznam


Nebezpečenstvo požiarovVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovKomisia kultúry,mládeže a športu na Facebooku

Materská škôlka na Facebooku

Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaZákaz spaľovania odpadu
Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Rýchle odkazy


PARTNERSKÉ OBCE
Rozsochy - Česká republika
Pisarowce - Poľsko


Návrat na obsah