Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah
Aktuality
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2024 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce.
     7.   a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2023 a správa audítora.
           b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2023.
     8.   a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2024.
           b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2024.
     9.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 .
     10. Rôzne.
      11. Záver.
Peter Barát
                                                                                                 starosta obce

*******
VÝBEROVÉ KONANIA


********

******

******

******
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2024 o 17:00 hodine s týmto programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Informácia o plnení uznesení OZ
  4. Interpelácie poslancov OZ
  5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
  6. Úprava rozpočtu obce.
  7. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2023. / p. K. Kulíková
  8. Organizačné zabezpečenie XXIX. roč. Sačurovskej pätnástky a XVIII. ročníka memoriálu H. Slukovej
  9. Rôzne
  10. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

*******

*****

*****


Projekty financované z EÚ

Oznam


Nebezpečenstvo požiarovVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovKomisia kultúry,mládeže a športu na Facebooku

Materská škôlka na Facebooku

Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaZákaz spaľovania odpadu
Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Rýchle odkazy


PARTNERSKÉ OBCE
Rozsochy - Česká republika
Pisarowce - Poľsko


Návrat na obsah