Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah
Aktuality
VÝBEROVÉ KONANIA


********

******

******

******
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2024 o 17:00 hodine s týmto programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Informácia o plnení uznesení OZ
  4. Interpelácie poslancov OZ
  5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
  6. Úprava rozpočtu obce.
  7. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2023. / p. K. Kulíková
  8. Organizačné zabezpečenie XXIX. roč. Sačurovskej pätnástky a XVIII. ročníka memoriálu H. Slukovej
  9. Rôzne
  10. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

*******

*****

*****


Projekty financované z EÚ

Oznam


Nebezpečenstvo požiarovVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovKomisia kultúry,mládeže a športu na Facebooku

Materská škôlka na Facebooku

Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaZákaz spaľovania odpadu
Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Rýchle odkazy


PARTNERSKÉ OBCE
Rozsochy - Česká republika
Pisarowce - Poľsko


Návrat na obsah