Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah
Aktuality

*****

*****

*******


************
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2024 o 17:00 hodine s týmto programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 3. Informácia o plnení uznesení OZ.
 4. Interpelácie poslancov OZ.
 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 6. Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2023. / kontrolórka obce /
 7. Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2023. / kontrolórka obce /
 8. Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka v  šk. roku 2024/2025.
 9. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
 10. Prerokovanie  platnosti VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ,  na čiastočnú úhradu nákladov v škole  spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
 11. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2023.
 12. Úprava rozpočtu ZŠ a obce.
 13. Rôzne
 14. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

Projekty financované z EÚ

Oznam


Nebezpečenstvo požiarovVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovKomisia kultúry,mládeže a športu na Facebooku

Materská škôlka na Facebooku

Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaZákaz spaľovania odpadu
Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Rýchle odkazy


PARTNERSKÉ OBCE
Rozsochy - Česká republika
Pisarowce - Poľsko


Návrat na obsah