2017 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

2017

Informácie > Akcie

***           

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

    1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
    3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ.
    4. Informácia o plnení uznesení OZ.
    5. Interpelácie poslancov OZ.
    6. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
    7.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018.
   b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018.
    8.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
    9.  Úprava  rozpočtu obce a  ZŠ k 15.12. 2017.
  10.  a) Návrh  rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na rok 2018 - 2020.
         b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2018.
  11. Výsledky inventarizácie k 31.12.2017, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
  12. . Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sačurov.  
  13. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2017.
  14. Rôzne.
  15. Záver.
Peter Barát
                                                                                                          starosta obce
***

***

***

***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

    1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
    2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
    3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
    4.  Interpelácie poslancov OZ.
    5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
    6.  Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2017.
    7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2017,  
         úprava  výšky poplatkov na rok 2018 /  predseda FK a SOM /.
         b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2017, úprava výšky poplatku na
         rok 2018 /predseda FK a SOM /.
         c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2017, úprava výšky
         poplatku na rok 2018 /predseda FK a SOM /.  
     8. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2017 – určenie pracovných
          komisií / p. Peter Barát - starosta obce  /.
     9. Návrh prioritných úloh obce a ich zapracovanie do návrhu rozpočtu obce na
         rok 2018.
   10. Rôzne
   11. Záver
Peter Barát
                                                                                             starosta obce

***           
POZVÁNKA
Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozem.spol. v  Sačurove Vás, ako podielníkov v urbárskych lesoch v k.ú.Banské, pozýva na  zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2017 /piatok/ o  13.00 hod.v kultúrnom dome v Sačurove.
Vaša účasť na zasadnutí valného zhromaždenia je  nutná!
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,  
ktoré sa uskutoční dňa 21.09.2017 o 17.00 hodine s týmto programom:

    1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
    3. Informácia o plnení uznesení OZ.
    4. Interpelácie poslancov OZ.  
    5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
    6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2016/2017.
        b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku  
            2017/ 2018 na ZŠ v Sačurove / Mgr. M. Bančanská /.
    7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2016/2017.
        b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
            2017 / 2018 v MŠ v Sačurove / p. M. Kopečková/.
    8.  Plnenie  a úprava rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ k 31.08. 2017.
    9. Správa kontrolórky obce  o vykonaných kontrolách za I . polrok 2017.
  10. Rôzne.
  11. Záver.
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
***

***
Verejná vyhláška - pozvánka na zhromžidenie vlastnikov poľovných
pozemkov začlenených do pol'ovného revíru ,,Pol'ana,,

***

***

***
Oznamujeme Vám, že ambulancia praktického lekára Mudr.  Zausina je v dňoch 18. – 28.8.2017 zatvrorená z dôvodu čerpania dovolenky.  Zdravotná sestra je na ambulancii k dispozícii aj počas dovolenky. Pán Mudr.  Zausin bude ordinovať až 29.8.2017.
Ďakujeme za pochopenie
***


***

POZVÁNKA

Dňa 2.7.2017 t.j. Nedeľa o 14.00 hodine sa na našom miestnom futbalovom ihrisku uskutoční futbalový turnaj v rámci cezhraničnej spolupráce medzi obcami Sačurov – Rozsochy – Pisarowce.

Podporme svojou účasťou dlhoročnú spoluprácu a vytvorme tak skvelú atmosféru pre našich hostí v obci Sačurov.

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

    1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
    2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
    3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
    4.  Interpelácie poslancov OZ.
    5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
    6. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
  b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2017.
    7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 .   
    8. a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2016 a správa audítora.
        b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016.
    9. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2016.
  10. Úprava rozpočtu ZŠ k 31.5.2017.
  11. Úprava rozpočtu obce k 31.5.2017
  12. Prerokovanie  platu starostu obce.
  13. Rôzne.
  14. Záver.
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
***
Pozvánka

Týmto  Vás srdečne pozývame na skvelé popoludnie plné súťaží, programov pre deti a  mládež, ohodnotené super cenami. Už túto sobotu 3.6.2017 o 13.00 hodine. Pozor  zmena, akcia bude v centre našej obce pri obecnom úrade. Bude aj opekačka na  detskom ihrisku . Tešíme sa na Vás.
***
Pozvánka

Klub Slovenských turistov  Sačurov  , Vás pozýva na „Jarný prechod cez  Slánske vrchy", ktorý sa uskutoční v nedeľu 14.mája.
Trasa povedie z Dargova cez Lazy a Mošník do Cabova , kde nás čaká tradičný turistický guľaš. Odchod autobusu z autobusovej zastávky je o 8:30 hod.

Tešíme sa na stretnutie
Výbor KST Sačurov
***
POZVÁNKA
Pri príležitosti Dňa matiek, Vás srdečne pozývame  v Nedeľu 14.5.2017 o 15.00 hodine do sály Kultúrneho domu na príjemné posedenie  s programom v ktorom vystúpia naše deti z Materskej školy a Folklórne  súbory.

Všetci ste srdečne  pozvaní.
***
Materská škola Sačurov, Dargovská 324
Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018
Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a  zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok 2017/2018 prebieha od 02.05.2017 do 31.05.2017
Podmienky prijatia:
  • do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili k 1.9.2017 5 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
  • výnimočne sa prijímajú deti od dvoch rokov v prípade, ak je nenaplnená kapacita materskej školy ( deti musia mať zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti( nemať plienku, používať WC, obliecť základné časti odevu).
v Sačurove 28.04.2017
Kopečková Mária, riaditeľka školy
***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
4.  Interpelácie poslancov OZ.
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
6.  a) Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2016 / Mgr. M. Bančanská, p. Chomjaková /.
b) Stanovisko kontrolórky obce  k výsledkom hospodárenia ZŠ a MŠ.
7.  Plnenie rozpočtu za I. Q 2017– úprava rozpočtu obce / predseda FK a SOM, p. Chomjaková /.
8.  Vyhodnotenie športovej akcie  XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka
Memoriálu H. Slukovej / starosta obce P. Barát /.
9.  Prerokovanie ponuky firmy EKOSERVIS SLOVENSKO  s.r.o. Veľký Slávkov na ďalšiu časť rekonštrukčných prác -  prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávku miešadiel na ČOV Sačurov.
10.  Prerokovanie podania žiadosti na Ministerstvo vnútra SR k projektu s názvom: Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO.
11.  Rôzne.
12.  Záver.
                                                                                            Peter Barát
                                                                                             starosta obce
***

Sviatky jari sú tu zas ,
oslávte ten krásny  čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov ,
veľa zdravia a pohody praje
starosta obce Peter Barát
a vedenie obce Sačurov.
***

***
P o z v á n k a

Klub slovenských turistov Sačurov organizuje dňa 25.3.2017 regionálnu akciu:

Otvorenie jarnej sezóny.

Stretnutie účastníkov akcie je o 9.00 hodine v Cabove na skládke dreva.
Asi 15 km dlhá trasa povedie po zelenej značke do sedla Parustan cez biely vrch k Onderkovým skalám späť do sedla, po hrebeni Urviska na skládku dreva, kde nás čaká guľáš.

Informácie podá : Milan Kačur , č.t. 0905 535 478
***

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017 o 17:00 hodine s týmto programom:

    1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
    2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
    3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
    4.  Interpelácie poslancov OZ.
    5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
    6.  Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, správa škodovej a likvidačnej komisie.
    7.  Zhodnotenie kontrolnej činnosti  v roku 2016. / kontrolórka obce /
    8.   a) Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
          a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
          MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
          b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného
           zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,
           spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
      9.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka
           v  šk. roku 2017/2018.
    10.   Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2017.
           / ZŠ- Mgr. M. Bančanská /
     11.  Organizačné zabezpečenie XXII. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a XI. ročníka
            Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
     12.  Rôzne
     13.  Záver
Peter Barát
                                                                                             starosta obce

***


Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom
Vás srdečne pozývajú  na

13. fašiangový maškarný ples

ktorý sa uskutoční 25. februára 2017 o 19:00 hod. v KD v Sačurove.
Do tanca hrá skupina MOMENT + zábavný program + bohatá tombola.
Vstupné: 16€

Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť.

Predaj lístkov na obecnom úrade Sačurov
Návrat na obsah