Cirkevné informácie covid-19 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Cirkevné informácie covid-19

Samospráva

Usmernenia k účasti na verejných Bohoslužbách

• Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov  podľa inštrukcií KBS sú presne vyznačené miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami.

• Pred vstupom do kostola je potrebné mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.


• Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku pred oltárom a pri hlavnom vchode do kostola. Aj tu je potrebné dodržať odstup 2 m. Deťom nebudeme dávať krížik počas sv. prijímania ani po sv. omši.

• Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať polhodinu pred sv. omšou počas týždňa vždy až do odvolania, pri zachovaní  hygienických predpisov.


• Účasť na sv. omši počas týždňa nebudeme zvlášť obmedzovať. V nedeľu a sviatky poprosím  v kostole dajte prednosť starším a mladší nech si nájdu vhodné miesto v okolí kostola pri dodržaní odstupov 2 m.
V nedeľu a sviatky zavedieme pravidlo párne – nepárne čísla.
To znamená v párny kalendárny týždeň budú uprednostnení veriaci s párnym číslom domu a v nepárny kalendárny týždeň veriaci s nepárnym číslom domu.
/Teraz je 19. týždeň v nedeľu 10. 5. budú mať prednosť veriaci s nepárnym číslom domu./

• Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov. Možno vás usadia na iné miesto alebo vás poprosia, aby ste zostali vonku nakoľko bude kapacita kostola plná. Všetko to budú robiť s dobrým úmyslom zachovať hygienické predpisy, aby sme urobili maximum pre zachovanie nášho zdravia.

1. SLOVO ARCIBISKUPA KŇAZOM A VERIACIM

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým.

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.


Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolitaObrady veľkého týždňa v našej farnosti bez účasti ľudu budú:
Zelený štvrtok 18.00;
Veľký piatok 15.00
Biela sobota 19.30.
 

• Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním.

Modlitbu požehnania:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.
         Modlitba              
Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )
Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

• Prajeme vám milosťami naplnený Veľký  týždeň, ktorý strávime v duchovnom spojení v modlitbách a slávení Veľkonočného trojdnia.
Marek Džurbala, farár
Marek Pančišin, kaplán

Návrat na obsah