Sačurov | Akcie 2014 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Akcie 2014

Informácie > Akcie
Aktuality

 • SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ na nedožité 90. narodeniny Mikuláša Kasardu, viac tu.

 • Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším sa v nedeľu 4.10.2015 o 15.00 hodine v Kultúrnom dome uskutoční príjemné posedenie s programom v ktorom vystúpia deti z MŠ a pani Monika Kandráčová.

  
 • P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2015 o 17.00 hodine s týmto programom:1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Informácia o plnení uznesení OZ.
4. Interpelácie poslancov OZ.
5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2014/2015.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2015/ 2016 na ZŠ v Sačurove / Mgr. M. Bančanská /.
7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2014/2015.
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
2015 / 2016 v MŠ v Sačurove / p. M. Kopečková/.
8. Plnenie rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ za II.Q 2015.
9. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I . polrok 2015.
10. Rôzne.
11. Záver.Peter Barát
starosta obce


 • P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2015 o 17.00 hodine s týmto programom:

1.Otvorenie, schválenie programu zasadnutia.
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3.Informácia o plnení uznesení OZ.
4.Interpelácie poslancov OZ.
5.Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
6.Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
7.Plnenie rozpočtu za I. Q 2015 – úprava rozpočtu obce.
8.a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015.
b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015.
9.Rôzne.
10.Záver.
Peter Barát
starosta obce

OBEC SAČUROV oznamuje všetkým občanom , že od 22.6.2015 do 01.07.2015 lekár MUDr. ZAUSIN čerpá dovolenku

OBEC SAČUROV taktiež oznamuje všetkým občanom, že od 25.06.2015 do 09.07.2015 KADERNÍCTVO u Peti a Sárky čerpá dovolenkuV súlade s §13 odst.4 písm. a) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Sačurove zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2015 o 17.00 hodine s týmto programom:

1.Otvorenie, schválenie programu zasadnutia.
2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3.Informácia o plnení uznesení OZ.
4.Interpelácie poslancov OZ.
5.Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie.
6.a) VZN č. 4 / 2015 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce Sačurov.
b) VZN č. 5 / 2015 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
7. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
8. Rôzne.
9. Návrh na uznesenie, záver.
Peter Barát
starosta obce

 • POZVÁNKA

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV SAČUROV VAS POZÝVA NA JARNÝ
PRECHOD CEZ SLANSKÉ VRCHY, KTORÝ SA USKUTOČNÍ V NEDEĽU
17. MÁJA. TRASA POVEDIE Z DARGOVA RUŽOVÝ SAD CEZ LAZY
A MOŠNIK Do CABOVA, KDE NAS ČAKÁ TRADIČNÝ TURISTICKÝ GUĽÁŠ.
ODCHOD AUTOBUSU Z AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY SAČUROV JE
O 8.00 hOD. PREDPOKLADANÝ PRÍCHOD DO SAČUROVA JE I7.00 hod.
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.
VYBOR KST SAČUROV
 • OZNAM – Ambulancia praktického lekára Mudr. Zausina je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 4.5.2015 do 11.5.2015. Zdravotná sestra je na ambulancii prítomná.


 • POZVÁNKA – Pri príležitosti DŇA MATIEK dňa 10.5.2015 o 15.00hod. sa v kultúrnom dome uskutoční príjemné posedenie s programom v ktorom vystúpia. Deti z MŠ, 
  folklórna skupina PARCHOVIANKA z Parchovian a folklórna skupina Oľšavka. Tešíme sa na Vašu účasť.


 • POZVÁNKA
Piatok 1.5.2015 o 14.00 hod. sa na miestnom amfiteátri uskutoční kultúrny program našich rómskych spoluobčanov. Ako hosť vystúpi rómska kapela KAMORO.
Od 17.00 hod. do 22.00hod. v prípade priaznivého počasia zahraje hudobná skupina DOMINO. Príďte si príjemne oddýchnuť.


Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje


Peter Barát • Tuhý komunálny odpad z kruhových smetných nádob, ktorý sa mal vyvážať na Veľkonočný pondelok sa bude vyvážať vo štvrtok 9.4.2015. Za pochopenie ďakujeme.

 • Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie 31.3.2015 o 17.00

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO PRACOVNÍKA KC
 • VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU TSP
 • Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN  8.3.2015 o 15.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na príjemné posedenie s programom, v ktorom vystúpia – naše deti z MŠ a Mužská spevácka skupina RUSINIJA z HE.


                                         

 • Pozvánka na 2. zasadnutie 12.3.2015 o 17.00
 • Sačurovský volejbalový turnaj

 • Miestny spolok SČK v Sačurove Vás pozýva na zhromaždenie členov a darcov krvi, ktoré sa uskutoční dňa 22.2.2015 o 15.00 hod v kultúrnom dome v Sačurove.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Zápis do materskej školy v Sačurove


Na základe vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 3, riaditeľstvo materskej školy v Sačurove vyhlasuje zápis do materskej školy v Sačurove na budúci školský rok 2015/2016. Zápis prebieha od 15.2.2015 do 15.3.2015.
Podmienky prijatia:
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Prijímajú sa deti spravidla:
- od troch do šiestich rokov veku,
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-  deti s odloženou školskou dochádzkou,
- a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.


Dvojročné deti sa prijímajú do materskej  školy výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne  a iné potrebné podmienky.

Zápis prebieha v priestoroch materskej školy .


v Sačurove, 14.2.2015

Mária Kopečková
                                                         riad. školy


 • Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozývajú  na 11. Fašiangový maškarný ples ktorý sa uskutoční 14. Februára 2015 o 19:00 hod. v KD v Sačurove.

Do tanca hrá skupina MOMENT+zábavný program +bohatá tombola.
Vstupné: 14€
(prípitok, večera, kapustnica, káva, zákusok a nealko, 1x fľaša slivovice na každý stôl)
Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť.

Predaj lístkov: Daniela Mitrová, Obecný úrad Sačurov
Tel: 057/44 97 277

 • P O Z V Á N K A

Výbor  Základnej  organizácie  Jednoty  dôchodcov  v  Sačurove  pozýva  svojich členov a ich rodinných príslušníkov:  
Na  fašengy do kultúrnoho  domu  !
Akcia sa uskutoční  v sobotu   17. januára 2015 zo začiatkom o 16 – tej hodine.
Poplatok  na osobu je 3,- €. Tešíme sa na  spoločné posedenie pri hudbe , speve a dobrom jedle – bude prípitok,  riska zo šalátom, káva.   
No veríme, že niečo dobré donesiete  aj Vy.

 • POZVÁNKA

1. zasadnutie 15.1.2015 o 17.00 hod


 • OZNAMY

Ambulancia praktického lekára Mudr. Zausina je z dôvodu čerpania dovolenky úplne zatvorená do 9.1.2015 vrátane.

Materská škola bude štvrtok a piatok t.j. 8. a 9.1.2015 z technických príčin zatvorená. Žiaci materskej školy nastúpia na vyučovanie v pondelok 12.1.2015.

Z
A POCHOPENIE ĎAKUJEME


 • P O Z V Á N K A


Klub Slovenských turistov  Sačurov Vás pozýva na tradičný
Silvestrovský výstup na Mazolín !
Akcia sa uskutoční v stredu 31.12.2014. Odchod zo Sačurova je o 9 – tej  hodine od autobusovej zastávky SAD. Výstup začína o 9.30 hod. z Cabova.
Po ukončení výstupu sa bude podávať guľáš.


 • Všetkým občanom obce Sačurov, všetkým ľuďom dobrej vôle, v mene svojom a obecného zastupiteľstva želám krásne a radostné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2015 zdravie a veľa úspechov vo všetkom čo robíte.


Peter Barát,starosta obce • Nedeľu 21.12.2014 v čase 12.30 – 14.30hod. bude ulicami obce prechádzať Mikuláš,anjel a čert, ktorí pozvú všetky deti k vianočnému stromčeku pri kultúrnom dome na sladké prekvapenie.

Sladké prekvapenie je pripravené aj pre rodičov.Kedy? 31.12.2014                                   
Kde? Kultúrny dom Sačurov
Začiatok? 19.00 hod.
Hudba? DJ Janko
Cena? 17 € / osoba                                                 
V cene je : prípitok , predjedlo , hlavné jedlo , kapustnica , káva , zákusok , fľaša vína pre pár , fľaša nealko pre pár , slané pečivo , tombola


Predaj lístkov na Obecnom úrade
Možnosti dokúpenia lístkov do tomboly v cene 1 €


 • P  O Z V Á N K A

Výbor  Lesného a pasienkového  urbárskeho pozemkového  spoločenstva  v Sačurove  Vás, ako podielníkov v  urbárskych lesoch v k.ú.Banské,pozýva  na  zasadnutie  Valného  zhromaždenia, ktoré sa  uskutoční  dňa  21.11.2014 /piatok/ o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove .      
Po  ukončení  programu  Val.zhromaždenia  sa  budú  vlastníkom urbárskej spoločnosti  vyplácať   podiely  za  lesné  pozemky.
Vaša účasť na zasadnutí  Val. zhromaždenia  je nutná.

Výbor Les.a.pas.urbár.pozem.spol.   SačurovMotto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

POZVÁNKA
Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším pozývame všetkých občanov na príjemné posedenie s programom.

Nedeľa 26.10.2014 o 15.00 hod v kultúrnom dome.
Pozvánka
Klub Slovenských turistov Sačurov Vás pozýva , na regionálnu akciu - záver
turistickej sezóny 2014. Akcia sa uskutoční v nedeľu 12.10.2014. Zraz účastníkov
je o 9.00 hod. pred obchodom Jednoty v Cabove.
Trasa : Cabov - Urvisko - Sedlo Parustan - Mazolin - Cabov
/ 5 hodinová túra /


P O Z V Á N K A
V súlade s par.13, odst.4, písm. a),  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam

30. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2014  o 17.00 hodine s týmto programom:


1.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. / p. Peter Barát - starosta obce /

2.   Informácia o činností komisií OcZ za uplynulé obdobie.  / predsedovia komisií OcZ /
3.   Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za I. polrok 2014. / p. Ružena Bundzáková - kontrolórka obce /
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014 a organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2014 / 2015 na ZŠ v Sačurove. / riaditeľka ZŠ - Mgr. M. Bančanská/
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014 a organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2014/ 2015 v MŠ v Sačurove . / riaditeľka MŠ - p. M. Kopečková/
6. Interpelácia poslancov.
7. Organizačné otázky a rôzne.
8. Záver.

Peter Barát
starosta obce


 • POZVÁNKA

Ak si chcete oddýchnuť a zabaviť sa pri piesňach živej kapely-MOMENT, tak tá bude hrať pre vás všetkých v sobotu 16.8.2014 od 17.00- 22.00 na miestnom amfiteátri.

                    Všetci ste srdečne pozvaní.


 • Stretnutie obcí cezhraničnej spolupráce sauskutoční 12.-13.7.2014 v našej obci. Stretnutie vyvrcholí futbalovým turnajom 13.7.2014 na miestnom futbalovom ihrisku.


 • P O Z V Á N K A

V súlade s par.13, odst.4, písm. a),  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam


28. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2014  o 17.00 hodine s týmto programom:


1.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. / p. Peter Barát - starosta obce /
2.   Informácia o činností komisií OcZ za uplynulé obdobie.  / predsedovia komisií OcZ /
3. Prerokovanie a schválenie plánu práce OcZ  a plánov komisií OcZ na II. polrok
2014 .  /  p. Anna Kozáková a predsedovia komisií OcZ /
3. Interpelácia poslancov.
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013 a stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu. / p. Ružena Bundzáková - kontrolórka obce , p. M. Baníková /
5. Prerokovanie  textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2013.
/p. K. Kulíková /
6. Prerokovanie výšky platu starostovi obce v zmysle zákona NR č. 154/2011.
7. Organizačné zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja cezhraničnej spolupráce. / starosta obce P. Barát, komisia školstva, kultúry, mládeže a športu /
8. Organizačné otázky
9. Záver


 • MUDr. L. Zausin bude  do 27.6.2014 čerpať dovolenku.

 • Stretnutie obcí cezhraničnej spolupráce sa v tomto roku uskutoční 12.-13.7 v našej obci. Stretnutie vyvrcholí futbalovým turnajom 13.7.2014 na miestnom futbalovom ihrisku.

 • Pri príležitostí  Dňa detí, srdečne pozývame všetky detičky  aj  s rodičmi, dňa 01.06.2014  o 14.00 hod.  do areálu futbalového ihriska .


     Tešíme sa na Vašu účasť !
 • P O Z V Á N K A

V súlade s par.13, odst.4, písm. a),  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

Zvolávam
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Sačurov, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2014 t.j. štvrtok o 17.00 hod. s týmto programom:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. / p. Peter Barát - starosta obce /
2. Informácia o činností komisií OcZ za uplynulé obdobie.
/ predsedovia komisií OcZ /
3. Interpelácia poslancov.
4. Prerokovanie výšky platu starostovi obce v zmysle zákona NR č. 154/2011,  §4, ods. 4.
5. Vyhodnotenie športovej akcie  XIX. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a VIII. ročníka Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
6. Organizačné otázky a rôzne.
7.  Záver

                           Peter Barát
                                                                                            starosta obce


 • Pri príležitosti DŇA MATIEK 11.5.2014 o 15.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na príjemné posedenie s programom, v ktorom vystúpia - naše deti z FS OĽŠAVKA, SAČUROVSKÉ NEVESTY a  FS VRANOVČAN. • Klub slovenských turistov Sačurov pozýva všetkých záujemcov o turistiku na tradičný májový prechod Slanskými vrchami. Trasa povedie z Dargova - Ružový sad cez Lazy, Mošník a Mazolín do Cabova. Turistická akcia sa uskutoční v nedeľu 11. mája. Odchod autobusu do Dargova je o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Obecný úrad v Sačurove  oznamuje  všetkým občanom, že v dňoch od 1.5.2014 do 9.5.2014 MUDr. Zausin čerpá dovolenku. • V priestoroch požiarnej zbrojnice je otvorená posilovňa. Otváracie hodiny sú počas pracovných dní v čase 16.00- 20.00hod. V prípade záujmu mimo týchto otváracích hodín je potrebné si vyžiadať kľúče na obecnom úrade.Pre vstup do priestorov je povinné priniesť si obuv na prezutie.

Poplatok za vstup (1hodina = 0,50€), bude slúžiť na dovybavenie posilovne.


Pozvánka

Prvomájové popoludnie

bližšie info

Oznam

Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom
Vás srdečne pozývajú na

10.Fašiangový maškarný ples

                                  
uskutoční sa dňa v sobotu 1.marca 2014 o 19.00 hod. v KD v Sačurove

Do tanca hr
á skupina skupina DOMINO
+ zábavný program + bohatá tombola
Vstupné:14,-€
(prípitok,večera, kapustnica,
káva, zákusok a nealko, 1 x fľaša slivovice na každý stôl)

Zachovajte nám priazeň a m
y sa tešíme na Vašu účasť.

Predaj lístkov:
Daniela Mitrová, Obecný úrad Sačurov
                         Tel:057/44 97 277


Návrat na obsah