Informácie k zápisu na školský rok 2022/23 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Informácie k zápisu na školský rok 2022/23

Samospráva > Materská škola
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022/2023

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  a v súlade s rozhodnutím  MŠVVaŠ SR,  bude zápis detí do Materskej školy Sačurov, Dargovská 324,  na školský rok 2022/2023 prebiehať nasledovne:
Zápis detí bude prebiehať v termíne 02.05. do 13.05.2022 elektronicky a osobne.
1. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo:  „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne      vzdelávanie“. )
2. Tlačivo „ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE“ je k dispozícii na webovom sídle obce  www.sacurov.sk, na  FB stránke : Materská škola Sačurov, alebo  si ho môžete vyžiadať  v MŠ počas prevádzkového času 7.00-15.45
3. Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí ;elektronickou formou: Vypísané a preskenované žiadosti posielajte na email : mssacurov@gmail.com, alebo osobne v MŠ: od 02.05. do 13.05.2022  v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod.
4. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
5. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie:
 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
 Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení 2,5 roka veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľkou materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Ostatné podmienky prijatia:
 dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
 uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
 ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy
Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
 základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 pri obliekaní je  aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 má si poznať svoje veci;
 malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/2023 vydá zastupujúca riaditeľka materskej školy  v lehote do 15.6.2022 .
V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte :
TELEFÓN  : 057 44 97 263, 0904963474- zast.riaditeľka MŠ -Mgr. E.Frická
e.mail:mssacurov@gmail.com


Návrat na obsah